Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Hangi Hizmeti,

Nasıl Alırım?

Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EVRAKLAR

1.       Dilekçe

2.       Eğer vekaleten başvuruluyorsa Noter onaylı Vekaletname

3.       İz-Su Kanal ruhsatnamesi ve makbuzun fotokopisi

4.       Fen İşleri’nden alınan teknik alt yapı bedelinin tamamının ödendiğini gösterir üst yazı ve %75’inin ödendiği makbuz fotokopisi

5.       Fenni mesullerin ya da Yapı Denetim Kuruluşunun iş bitirme belgeleri

6.       Fenni mesullerin ya da Yapı Denetim Kuruluşunun sakınca yoktur yazıları

7.       13*18 cm ebadında yapının cephelerinin fotoğrafları

8.       Yapı Kullanma izin belgesi ücret makbuzu fotokopisi

9.       SGK ilişik kesme belgesi

10.   Enerji Kimlik Belgesi (2 adet orjinal)

11.   Yangın Merdiveni bulunan binalarda itfaiye uygunluk raporu

12.   Bina asansörlü ise Asansör Tescil Belgesi

13.   Sığınaklı yapılarda fenni mesullerin /yapı denetim yetkililerinin sığınak uygunluk raporu

14.   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 54/7’e istinaden alınacak olan yapı kullanma izin belgelerinde yapı denetim ya da fenni mesullerin denetim raporu

Planlama Biriminin İstenilen Evrakları Nelerdir?

PLANLAMA BİRİMİ

 

1 

 


 Planlama Birimi Hizmetleri

 Düzenleme Sahası Seçimi : 

Uygulama İmar planı olan yerlerde, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılacak "Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Teknik Komisyon tarafından tespit edilir.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe
-Tapu Belgesi
-İmar Durumu
-Düzenleme Sahası Harcı
-Vekaletname (gerekirse)

 2
İmar Planı Uygulaması :


Seçili düzenleme sahalarında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesine göre hazırlanan; mevzuata, uygulama imar planı ve notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturma ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve taouya tescil işlerinde esas alınan arazi düzenleme işlemini kapsayan uygulamadır.

İstenen Belgeler:

-Dilekçe
-Serbest Harita Mühendislerince yasa ve yönetmeliklere uygun ilgili işlemli dosya
-Vekaletname (gerekirse)
-Muvafakatname

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Düzenleme sahası Encümen Kararı
-Düzenleme sahası gösterir onaylı pafta sureti
-Durum Haritası
-Düzenleme ortaklık payı oranı hesap cetveli
-Ada ve pafta Bölüm krokisi
-Dağıtım cetveli
-Özet cetveli
-Tahsis Ceveli
-Yeni imar ada alanları hesabı cetveli
-Ada ölçü krokileri
-Koordine özet ve alan hesabı cetvelleri
-Aplikasyon hesap çizelgeleri
-Onaylı tapu Kayıtları örnekleri
-Sayısallaştırılmış kadastro parsellerinin ölçü ve alan hesapları
-Ayırma çapı ve ihdas hesap ve krokileri (varsa)
-Nirengi, Poligon ve Rs noktaları
-Ölçü cetveli
-Hesap cetveli
-Koordinat özet cetveli
-Kanava
-Röper Krokileri

3


Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri:

(3194) Sayılı İmar Kanunu'nun 16.Maddesine Tabi İşlemler)

Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme ve ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir.

İstenilen Belgeler:

-Dilekçe
-İmar durumu Belgesi
-Serbest Harita Mühendislerince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu belgesi aslı
-Tapu senedi aslı
-Durum haritası
-Tescil bildirimi(Beyanname)
-Ölçü Krokisi
-Koordinat özeti ve Alan hesabı
-Aplikasyon hesabı
-Röper Krokileri
-Ayırma ve Birleştirme işleminde birden fazla malik varsa maliklerin noterden konuyla ilgili muvafakatları

4


Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS)

Üzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlem dosyasıdır.

İstenilen Belgeler:

-Dilekçe
-Harita Mühendisince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası içinde bulunması gereken belgeleri

-Tapu senedi
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu
-Yapı yeri uygulama sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi (Onaylı)
-Harita Mühendisleri odası Tip Sözleşmesi
-Harita Mühendisleri odası oda sizil kayıt belgesi
-Taahütname ve imza sirküleri
-Yapı Yeri Uygulama Krokisi
-Yapı yeri kot krokisi
-İmar hattı Krokisi
-Rs ve Poligon Röperleri
-Teknik rapor

5
67
89Ruhsat Sonrası İzinler :

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı

Temel Vizesi : Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı
-Yapının Fotoğrafı

Subasman VizesiBelediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre bina veya binaların subasman seviyesinde geldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı
-Yapının Fotoğrafı
-Yapı Denetim Şirketi "Subasman Vizesi Olur" Belgesi (Yapı Denetimli değilse İnşaat Mühendisi Fenni Mesulu tarafından onaylı "Subasman Vizesi Yapılmasında Sakınca Yoktur" yazısı)
-Beton numunesi labaratuar raporları (Bodrum kat olanlarda : Temel, kolon veya perde, tabliye tutanakları)
-Beton, çelik çubukları çekme deney raporlarıNumarataj İşlemleri :

NUMARATAJ BELGESİ: 31/07/2006 tarih ve 26245 Sayılı Resmi GAzete'de yayaınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Güzelbahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
-Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
-İşlemin takibi halinde vekaletname fotokopisi
  *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

Numarataj Krokisi:Numarataj belgesi ekinde verilen yapının cephesinin bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve sokağa göre kat adedini, bağımsız bölümlerin kapı numaralarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
-Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
-Tüzel kişilikler için Şirket imza sirküleri fotokopisi
-İşlemin Takibi halinde vekaletname fotokopisi
 *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

10


Yapı Denetim Şirketlerinin Dikkatine!

Temel ve Subasman Vizeleri Başvuruları Artık
Yapı Denetim Şirketleriniz Tarafından Yapılacak Olup, Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir.

Temel Yapı Denetim Vizeleri Başvuru Dilekçesi

Yapı Denetim Subasman Vizeleri Başvuru Dilekçesi

İşyeri Ruhsatları İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

İŞYERİ RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

* TAPU FOTOKOPİSİ (Mülk Sahibinden)
* KİRA KONTRATI
* YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İmar Müdürlüğünden)
* NUMARATAJ BELGESİ (İmar Müdürlüğünden)
* ODA KAYIT BELGESİ
* SİCİL TASTİKNAMESİ
* VERGİ LEVHASI
* YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP FATURASI
* İTFAİYE RAPORU (GSM VE Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin)
* USTALIK BELGESİ
* ÇALIŞANLARA AİT ADLİ SİCİL BELGESİ, HİJYEN EĞİTİM BELGELERİ, SAĞLIK RAPORU VE KİMLİK FOTOKOPİLERİ
İŞ YERİ AÇMA YÖNETMELİĞİ

Örnek 1 : SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

Örnek 2 : GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

Yapı Ruhsatı Ve Kitle Tasdiki Başvuru Evrakları Nelerdir?
KİTLE TASDİĞİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. Dilekçe
2. Eğer vekaleten başvuruluyorsa noter onaylı vekaletname
3. Tapu senedi
4. İmar durumu (başvurulan yıla ait olmalı)
5. Aplikasyon krokisi
6. Kitle krokisi 3 adet A3 boyutunda mimar onaylı
7. Mimari proje (kat planları ve gerekirse kesit, cepheler) mimar onaylı
8. Proje autocad ve netcad dosyasıGÜZELBAHÇE BELEDİYESİ  YAPI RUHSATI BAŞVURU EVRAKLARI

1.    Dilekçe
2.    Eğer vekaleten başvuruluyorsa  noter onaylı vekaletname
3.    Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi düzenlenebilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.
4.    Teknik altyapı bedellerinin %25 inin yattığına dair makbuz fotokopisi, %75’inin Yapı Kullanma İzin Belgesi alırken yatırılacağına dair taahhütname ve  teknik altyapı bedeli hesabı belgesi (Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvuru  yapılmalıdır.)
5.    Yapı ruhsatı harç ve ücret makbuz fotokopileri
6.    Otopark parsel bünyesinde karşılanamadıysa, bedelinin yatırıldığına dair makbuz fotokopisi
7.    İzsu  katılım payı yazısı aslı, makbuz fotokopisi, kanal kotu tutanağı
8.    Noter onaylı Yapı sahibi - müteahhit sözleşme (yapı kullanma izin belgesi alınana kadar geçerli tarihli)
9.    Şantiye şefi – müteahhit sözleşmesi (tarihli), şantiye şefi ikametgahı, şantiye şefliği oda belgesi
10.    Müteahhit vergi levhası fotokopisi, ticaret odası sicil belgesi, TC kimlik nosu, müteahhit taahhütnamesi, imza sirküleri, yetki belge no, ticaret sicil gazetesi
11.    Eğer yapının toplam inşaat alanı 200 m2 den büyükse ve/veya 2'den fazla katı varsa, Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği gereğince istenilen belgeler:
    I.      Yapı denetim hizmet sözleşmesi
    II.     Yapı denetim ücretinin yatırıldığına dair makbuz orijinali
    III.    Yapı denetim kuruluşu izin belgesi
    IV.     Yapıya ilişkin bilgi formu aslı
    V.      Yapı denetim kuruluşunun imza sirküleri
    VI.     Yapı denetim kuruluşunun yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanının ikametgah belgeleri
    VII.    İnşaat yapımında sertifikalı elemanlar kullanılacağına dair taahhütname (yapı sahibi-müteahhit- yapı denetim imzalı olacak)
    VIII.    Proje kontrol formu
12.    Eğer yapının toplam inşaat alanı 200 m2 den küçükse ve/veya 2 veya daha az katlı ise,  fenni mesullere ait; noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası, vergi kimlik numarası, fenni mesullerin unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, yapı ruhsatı eki projelerine, TSE standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütname ile yapı sahibi ve fenni mesullerce birlikte düzenlenen fenni mesul  atama/tayin ve kabul belgeleri ile fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin bulunduğu sözleşme.
13.    Muvakkat yapılar için encümen kararı
14.    Muvakkat yapıların belediyece yıktırılması durumunda, hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair yapı sahibi tarafından noterden verilen muvafakatname / taahhütname
15.    Muvakkatlık kararının tapu kütüğüne şerh edildiğine dair yazı
16.    Bağımsız bölüm listesi
17.    Müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri ve yapı denetim sicil durum taahütleri, proje müellifleri büro tescil belgeleri


EKSİK EVRAKLA BAŞVURULMAMASI RİCA OLUNUR!GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ İMAR DURUM BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. TAPU ÖRNEĞİ
2. EĞER VEKALETEN BAŞVURULUYORSA NOTER ONAYLI VEKALETNAME
3. DİLEKÇE
4. İMAR DURUMU ÜCRET MAKBUZ FOTOKOPİSİ


Evlilik İşlemleri İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?
T.C.
Güzelbahçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu


Mutluluğa Giden Yolda Sizden İstediklerimiz


Evlenecek Çiftlerimizin

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanlarının aslı (ehliyet, kurum kimliği vb. geçerli değildir), yabancılar için pasaportunun aslı
  2. 4’er adet vesikalık fotoğraf (en fazla 6 ay önce çekilmiş)

ile belediyemize başvurmaları gerekmektedir.

Başvurusu alınan çiftlere sağlık raporu formları verilerek Aile Hekimi’ne sevk edilir. Sağlık raporu formunu aile hekiminden alan çiftlerimize tekrar belediyemize geldiklerinde nikah tarihi verilir.


Müracaat Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Çiftlerin Müracaata birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  • 18 yaşını doldurmamış çiftlerin anne babaların muvafakatnamesi gerektiğinden, anne babaları ile (nüfus cüzdanlarının aslı ile) birlikte başvurmaları gerekmektedir. (Yaş konusundaki detaylı bilgiyi memurluğumuzdan alınız)
  • Boşanmış ya da eşini kaybetmiş bayanlar kanunen 300 gün sonra evlenebilmektedirler. Bu tarihten önce evlenmek isteyenlerin Aile Mahkemelerine başvurarak “İddet Müddeti Kaldırılması Kararı” almaları gerekmektedir.
  • Evlenecek olan yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkesinden alacakları Çok Dilli Bekarlık Belgesi ve çok dilli doğum belgesi ile direk müracaat edebilirler. Çok Dilli Bekarlık Belgesi olmayanlar ise yine ülkelerinden aldıkları Apostilli evlenme ehliyet belgesi, bekar olduğunu gösteren belge ve doğum belgelerini yeminli Türkçe tercümana çevirisi ile birlikte Kaymakamlık ya da Valilik makamına onaylatarak belediyemize başvurabilirler. Belgelerini Ankara’daki Konsolosluklardan temin edenler onaylarını Dışişleri Bakanlığı’nda yapmaları gerekmektedir.
  • Başvuru için gereken her evrak en fazla 6 ay önce verilmiş olmalıdır, eski tarihli evraklar kanunen işleme alınmamaktadır.

 

Nikah ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Nikah esnasında nikah şahitlerinin nüfus cüzdanlarını (veya T.C.K. no yazan bir kimlik belgesini) nikah memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Kimlik yenileme işleminizi evlilikten 1 hafta sonra herhangi bir Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak yapabilirsiniz.


T.C. Güzelbahçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu: 0232 234 20 20 Dahili 1212


2020 Yılı Nikah Ücretleri

Mesai Saatlerinde Oda Nikahı

140,00 TL

Güzelbahçe İlçe sınırları içinde kıyılan nikahlar

183,15 TL

Güzelbahçe İlçe sınırları dışında kıyılan nikahlar

682,15 TL

İzin Belgesi ile Gelen Çiftlerin Nikah Harcı

732,15 TL

*Aile cüzdanı bedeli nikah ücretlerine dahildir.

 2020 Yılı Salon Kira Ücretleri


Nikah Salonu (1 Saatlik)

Yalı Mahallesi İstikbal Caddesi No:51 Güzelbahçe A.K.M. Kat:2 Güzelbahçe

Hafta İçi Mesai Saatlerinde (8:30-17:30)

250,00 TL

Hafta İçi Mesai Saatleri Dışında (17:30-22:00)

350,00 TL

Hafta Sonu (Cuma Akşamı -Cumartesi - Pazar)

500,00 TL

 

Güzelbahçe Düğün Salonu(Günlük)

Çelebi Mahallesi İstikbal Caddesi No:156 Güzelbahçe

İlçemizde ikamet eden Vatandaşlardan Hafta İçi

(Pazartesi - Salı - Çarşamba- Perşembe Günleri)

600,00 TL

İlçemizde ikamet eden Vatandaşlardan Hafta Sonu

(Cuma - Cumartesi - Pazar Günleri)

1.000,00 TL

İlçe Dışından Gelen Vatandaşlardan Hafta İçi

(Pazartesi - Salı - Çarşamba- Perşembe Günleri)

850,00 TL

İlçe Dışından Gelen Vatandaşlardan Hafta Sonu

(Cuma - Cumartesi - Pazar Günleri)

1.300,00 TL

 

 

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Düğün Salonları

Yalı Mahallesi İstikbal Caddesi No:51 Güzelbahçe A.K.M. Kat:1 Güzelbahçe

Düğün Salonu 1 - 300 Kişilik (Hafta içi - Günlük)

1.750,00 TL

Düğün Salonu 1 - 300 Kişilik (Hafta Sonu - Günlük)

2.500,00 TL

Düğün Salonu 2 - 400 Kişilik (Hafta İçi- Günlük)

2.250,00 TL

Düğün Salonu 2 - 400 Kişilik (Hafta Sonu- Günlük)

3.000,00 TL

Düğün Salonu Birleşik - 700 Kişilik (Hafta İçi- Günlük)

3.500,00 TL

Düğün Salonu Birleşik - 700 Kişilik (Hafta Sonu- Günlük)

4.500,00 TL

 

*Bütün salon hizmetleri sadece salon kirasını kapsar, ek hizmet bulunmamaktadır.

T.C. Güzelbahçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müd.: 0232 234 20 20 Dahili 1516