İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                                                                         İZMİR

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2074 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı ve civarına düzenlenen 128 No’lu Parselasyon Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca Encümen’in 19.04.2022 tarih ve 89 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Yasanın 7/1-b maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 23.06.2022 gün ve 96772592.302.03-01.599 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 03.08.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında İlgililerin incelemesi için asılmıştır. Parselasyon Planı ilan süresi bitiminde indirilerek tescil olmak üzere Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 

            3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.