All for Joomla All for Webmasters

Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Hangi Hizmeti,

Nasıl Alırım?

Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EVRAKLAR

1.       Dilekçe

2.       Belediye Gelir Müdürlüğü'nden emlak ve çevre temizlik borcu olmadığını gösterir belge

3.       Tapu fotokopisi (kat irtifaklı)

4.       İz-Su Kanal ruhsatnamesi ve makbuzun orjinali

5.       Fen İşleri'nden alınan teknik altyapı bedelinin tamamının ödendiğini gösterir üst yazı ve %75'inin ödendiği makbuz fotokopisi

6.       Dokuz Eylül Vergi Dairesinden alınan ilişik kesme belgesi;

Bu belgenin alınması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden üst yazı ile gidilmesi gerekmektedir.

7.       Proje Müellifleri (TUS) yada Yapı Denetim Kuruluşunun iş bitirme belgeleri

8.       Proje Müellifleri (TUS) yada Yapı Denetim Kuruluşunun sakınca yoktur yazıları

9.       13*18 cm ebadında yapının cephelerinin fotoğrafları

10.   Yapı Kullanma izin belgesi harç makbuzu fotokopisi

11.   SSK ilişik kesme belgesi

12.   Enerji Kimlik Belgesi

13.   Yangın Merdiveni bulunan binalarda itfaiye uygunluk raporu

14.   Bina asansörlü ise Fen İşleri tarafından düzenlenen asansör muayene raporu, muayene fişi, TSE belgesi, mühendislerin SSM belgeleri

15.   Sığınaklı yapılarda fenni mesullerin /yapı denetim yetkililerinin sığınak uygunluk belgeleri ve havalandırma evrakları

 

 

***Müteahhidin " Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi " 'nde kayıt bilgisi bulunması gerekmektedir. Bu sebeple bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ya da http://vambis.cevresehircilik.gov.tr internet adresinden başvuru yapılarak " Yetki Belge No " alınması gerekmektedir.

Plan Ve Proje Müdürlüğünden İstenilen Evraklar Nelerdir?

 

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1 

 

 


 

Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetleri

 

 

Düzenleme Sahası Seçimi : 

Uygulama İmar planı olan yerlerde, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılacak "Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Teknik Komisyon tarafından tespit edilir.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe
-Tapu Belgesi
-İmar Durumu
-Düzenleme Sahası Harcı
-Vekaletname (gerekirse)

 

2


İmar Planı Uygulaması :


Seçili düzenleme sahalarında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesine göre hazırlanan; mevzuata, uygulama imar planı ve notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturma ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve taouya tescil işlerinde esas alınan arazi düzenleme işlemini kapsayan uygulamadır.

İstenen Belgeler:

-Dilekçe
-Serbest Harita Mühendislerince yasa ve yönetmeliklere uygun ilgili işlemli dosya
-Vekaletname (gerekirse)
-Muvafakatname

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Düzenleme sahası Encümen Kararı
-Düzenleme sahası gösterir onaylı pafta sureti
-Durum Haritası
-Düzenleme ortaklık payı oranı hesap cetveli
-Ada ve pafta Bölüm krokisi
-Dağıtım cetveli
-Özet cetveli
-Tahsis Ceveli
-Yeni imar ada alanları hesabı cetveli
-Ada ölçü krokileri
-Koordine özet ve alan hesabı cetvelleri
-Aplikasyon hesap çizelgeleri
-Onaylı tapu Kayıtları örnekleri
-Sayısallaştırılmış kadastro parsellerinin ölçü ve alan hesapları
-Ayırma çapı ve ihdas hesap ve krokileri (varsa)
-Nirengi, Poligon ve Rs noktaları
-Ölçü cetveli
-Hesap cetveli
-Koordinat özet cetveli
-Kanava
-Röper Krokileri


3


Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri:

(3194) Sayılı İmar Kanunu'nun 16.Maddesine Tabi İşlemler)

Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme ve ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir.

İstenilen Belgeler:

-Dilekçe
-İmar durumu Belgesi
-Serbest Harita Mühendislerince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu belgesi aslı
-Tapu senedi aslı
-Durum haritası
-Tescil bildirimi(Beyanname)
-Ölçü Krokisi
-Koordinat özeti ve Alan hesabı
-Aplikasyon hesabı
-Röper Krokileri
-Ayırma ve Birleştirme işleminde birden fazla malik varsa maliklerin noterden konuyla ilgili muvafakatları4


Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS)

Üzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlem dosyasıdır.

İstenilen Belgeler:

-Dilekçe
-Harita Mühendisince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası içinde bulunması gereken belgeleri

-Tapu senedi
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu
-Yapı yeri uygulama sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi (Onaylı)
-Harita Mühendisleri odası Tip Sözleşmesi
-Harita Mühendisleri odası oda sizil kayıt belgesi
-Taahütname ve imza sirküleri
-Yapı Yeri Uygulama Krokisi
-Yapı yeri kot krokisi
-İmar hattı Krokisi
-Kitle Tastiki
-Rs ve Poligon Röperleri
-Teknik rapor


5
67
89
Ruhsat Sonrası İzinler :


Aplikasyon Vizesi : Belediyemizce onaylanan Tus işlemli dosyasına göre parselin üzerine yapılarak yapının veya yapıların aplikasyon işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü sonrası yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı

Temel Vizesi : Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı

Subasman VizesiBelediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre bina veya binaların subasman seviyesinde geldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı
-Yapı Denetim Şirketi "Subasman Vizesi Olur" Belgesi (Yapı Denetimli değilse İnşaat Mühendisi Fenni Mesulu tarafından onaylı "Subasman Vizesi Yapılmasında Sakınca Yoktur" yazısı)
-Beton numunesi labaratuar raporları (Bodrum kat olanlarda : Temel, kolon veya perde, tabliye tutanakları)
-Beton, çelik çubukları çekme deney raporlarıNumarataj İşlemleri :


NUMARATAJ BELGESİ: 31/07/2006 tarih ve 26245 Sayılı Resmi GAzete'de yayaınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Güzelbahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
-Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
-İşlemin takibi halinde vekaletname fotokopisi
  *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

Numarataj Krokisi:Numarataj belgesi ekinde verilen yapının cephesinin bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve sokağa göre kat adedini, bağımsız bölümlerin kapı numaralarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
-Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
-Tüzel kişilikler için Şirket imza sirküleri fotokopisi
-İşlemin Takibi halinde vekaletname fotokopisi
 *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

10


                          Plan ve Proje Müdürlüğü Ücret Tarifesi  

ÜCRET TARİFELERİ     2012
1-İMAR HATTI VE KİTLE APLİKASYON ÜCRETİ
            a)Tapu m2'si için1,00 TL
            b)Korunacak tarım arazisi ve iskan dışı sahalarda Tapu m2'için0,50 TL
            c)İmar Hattı Kitle Aplikasyon ücreti 2.Talepte hesaplanacak ücretin %50 si alınacaktır.
2-KOT HARCI190,00 TL
            Kot Ücreti
3-PARSEL İŞLEME ÜCRETİ80,00 TL
4-TASTİKLİ SURET ÜCRETİ (Kroki, Plan, Pafta vs)30,00 TL
5-ADA PARSEL TESPİT ÜCRETİ50,00 TL
6- A)İrtifak hakkı, Düzenleme Sahası, Düzenleme Sahasındaki değişiklikler,
         Özel İstem Tespi Talep Ücreti
350,00 TL
    B)Yola Terk'in Tevhid, İfraz, İhdas vs il birlikte uygulanması halinde Tevhid, İfraz Harcına
       (Resmi Gazetede belirlenen) İlaveten Alınacak yola Terk Ücreti
130,00 TL
7-HALİHAZIR HARİTA KONTROL VE ONAY ÜCRETİ (1 pafta için)150,00 TL
8-YALNIZ YOLA TERK 120,00 TL
    -500 M2 ye kadar
    -500m2 den büyük : 100 TL + m2 x 7kr
9-PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜT ÜCRETİ200,00 TL
10-TETKİK ÜCRETİ30,00 TL
11-a) KAYIT ÜCRETİ (Numarataj Krokisi Kayıt Ücreti Her Bağımsız Bölüm için)30,00 TL
     b)NUMARATAJ KROKİSİ TASDİK ÜCRETİ60,00 TL
     c)NUMARATAJ BELGESİ TASDİK ÜCRETİ60,00 TL
     d)NUMARATAJ KROKİSİ VEYA BELGESİ SURET ÜCRETİ20,00 TL
12-CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN VAZİYET PLANI ONAY ÜCRETİ150,00 TL


Yapı Denetim Şirketlerinin Dikkatine!

 Temel ve Subasman Vizeleri Başvuruları Artık
Yapı Denetim Şirketleriniz Tarafından Yapılacak Olup, Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir.

Temel Yapı Denetim Vizeleri Başvuru Dilekçesi

Yapı Denetim Subasman Vizeleri Başvuru Dilekçesi

İşyeri Ruhsatları İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

İŞYERİ RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

* TAPU FOTOKOPİSİ (Mülk Sahibinden)
* KİRA KONTRATI
* YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İmar Müdürlüğünden)
* NUMARATAJ BELGESİ (İmar Müdürlüğünden)
* ODA KAYIT BELGESİ
* SİCİL TASTİKNAMESİ
* VERGİ LEVHASI
* YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP FATURASI
* İTFAİYE RAPORU (GSM VE Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin)
* USTALIK BELGESİ
* ÇALIŞANLARA AİT ADLİ SİCİL BELGESİ, HİJYEN EĞİTİM BELGELERİ, SAĞLIK RAPORU VE KİMLİK FOTOKOPİLERİ
İŞ YERİ AÇMA YÖNETMELİĞİ

Örnek 1 : SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

Örnek 2 : GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

Yapı Ruhsatı Ve Kitle Tasdiki Başvuru Evrakları Nelerdir?
KİTLE TASDİĞİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. Dilekçe
2. Eğer vekaleten başvuruluyorsa noter onaylı vekaletname
3. Tapu senedi
4. İmar durumu (başvurulan yıla ait olmalı)
5. Aplikasyon krokisi
6. Kitle krokisi 3 adet A3 boyutunda mimar onaylı
7. Mimari proje (kat planları ve gerekirse kesit, cepheler) mimar onaylı
8. Proje autocad ve netcad dosyası

YAPI RUHSATI BAŞVURU EVRAKLARI

1. Tapu Kayıt Örneği
i. Tapu Senedi( en fazla bir aylık vizeli)
ii. Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş, ancak kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi
iii. Mülkiyete dair kesinleşmiş Mahkeme Kararı ve bu Mahkeme Kararı’na dayalı olarak yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge
2. Dilekçe
3. Eğer vekaleten başvuruluyorsa noter onaylı vekaletname
4. Kadastro Aplikasyon Krokisi
5. İmar Durumu(Başvurulan Yıla Ait Olmalı)
6. Yapı Yeri Uygulama Krokisi
7. Kot Krokisi
8. Numarataj Krokisi ve Belgesi
9. Zemin Etüt Raporu
10. Gerekli ise Yapı Yıkım İzni(eğer arsada ruhsatlı bir bina varsa, vatandaşın başvurusu üzerine, Yanan-Yıkılan Yapı Formu düzenlenir ve yapı ilgili teknik sorumlu gözetiminde yıkılır)
11. Gerekli ise Trafo Belgesi
12. Gereken yerlerde teknik altyapı bedellerinin %25 inin yattığına dair makbuz fotokopisi, %75’inin Yapı Kullanma İzin Belgesi alırken yatırılacağına dair taahhütname ve teknik altyapı bedeli hesabı belgesi
13. Ruhsat harcı makbuz fotokopisi
14. Belediye Gelir Müdürlüğü’nden Emlak Vergi Borcu olmadığına dair belge
15. İzsu yazısı aslı, makbuzları
16. Yapı sahibi - müteahhit sözleşme(tarihli)
17. Şantiye şefi – müteahhit sözleşmesi(tarihli)
18. Müteahhit vergi levhası fotokopisi, ticaret odası sicil belgesi, TC kimlik nosu, müteahhit taahhütnamesi, imza sirküleri, yetki belge no,ticari sicil gazetesi
19. Eğer yapının toplam inşaat alanı 200 m2 den büyükse ve/veya 2'den fazla katı varsa, Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği gereğince istenilen belgeler:
i. Yapı denetim hizmet sözleşmesi
ii. Yapı denetim ücretinin yatırıldığına dair makbuz orijinali
iii. Sözleşme damga vergisi yatırıldığına dair makbuz orijinali
iv. Yapı denetim kuruluşu izin belgesi
v. Yapıya ilişkin bilgi formu aslı
vi. Yapı denetim sicil durum taahhütü
vii. Yapı denetim kuruluşunun imza sirküleri
viii. Proje kontrol formu
20. Eğer yapının toplam inşaat alanı 200 m2 den küçükse ve/veya 2 veya daha az katlı ise, Fenni Mesul’lerin sici durum taahhütnameleri
21. Muvakkat yapılar için encümen kararı
22. Muvakkat yapıların belediyece yıktırılması durumunda, hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair yapı sahibi tarafından noterden verilen muvafakatname / taahhütname
23. Muvakkatlik kararının tapu kütüğüne şerh edildiğine dair yazı
24. Otopark parsel bünyesinde karşılanamadıysa, bedelinin yatırıldığına dair makbuz fotokopisi
25. Peyzaj Projesi
26. Bağımsız bölüm listesi
27. Müteahhit, şantiye şefi ve tüm müelliflerin sicil durum taahhütleri

EKSİK EVRAKLA BAŞVURULMAMASI RİCA OLUNUR!
 


GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ İMAR DURUM BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. TAPU ÖRNEĞİ
2. EĞER VEKALETEN BAŞVURULUYORSA NOTER ONAYLI VEKALETNAME
3. DİLEKÇE
4. İMAR DURUMU ÜCRET MAKBUZ FOTOKOPİSİ

 

Evlilik İşlemleri İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

Evlilik İşlemleri

1- Evlenme dosyasında bulunması zorunlu belgeler nelerdir?
Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince evlenme dosyasında; iki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği ve evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.
2- Evlenme müracaatı nerelere yapılır?
Birbiri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin, oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür
3- Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?
Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.
4- Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?
Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.
5- Yurtdışında yabancı veya türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarıma nasıl ve nezaman tescil ettirmem gerekiyor?
Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dıştemsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirimevlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye CumhuriyetiTemsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan belge, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme bildirimi düzenlenmek suretiyle evlenme aile kütüklerine tescil edilir.
6- Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?
Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.
7- Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?
Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir
8- 15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?
Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre; onbeş yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.
9- Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.
10- Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?
Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.
11-Yabancı uyruklu bir kişi ile evlenmek için gerekli belgeler nelerdir?
Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince evlenme dosyasında; iki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği ve evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.
Ayrıca, yabancı ülke vatandaşı ile Türkiye’ de yapacağı evlenme için yabancı ülke vatandaşının uyruğu bulunduğu ülke makamlarından alacağı evlenme ehliyet belgesinde, kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra “bekâr, boşanmış, dul” gibi medeni durumunu gösterir “Evlenme Ehliyet Belgesi” ibraz etmesi gerekmektedir.
12-Kızlık soyadımı kullanmak istiyorum? Nereye müracaat etmem gerekli?
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187 nci maddesi “Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”hükmünde olup, uygulamada bu istikamette sürdürülmektedir.
13-Yabancı uyruklu bir kişiyle evlenmek istiyorum. Evlilik işlemlerinde diğer belgelerin yanı sıra “Vatandaşlık Belgesi”nin de gerekli olduğunu söylediler. Bu belgeyi nereden alabilirim?
“Vatandaşlık Belgesi” Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun (C.I.E.C.) 28 nolu "Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme"sinin ekidir.
Bu Sözleşme ülkemiz tarafından onaylanmasına rağmen ikinci bir ülke tarafından onaylanmamıştır. Anılan Sözleşmenin yürürlük kazanabilmesi için 17 nci maddesi gereği en az iki devlet tarafından onaylanması ve İsviçre Federal Konseyi tarafından Sözleşmenin yürürlüğüne ilişkin tebliğ yayınlanması gerekmektedir. Dolayısıyla herhangi bir ülke için düzenlenmesi mümkün değildir.
Sözleşme eki bu belge yerine iç mevzuatımız gereği nüfus kayıt örneği, aynı Komisyonun 16 nolu Sözleşmesi eki çok dilli doğum kayıt örneği (Formül-A) ve 20 nolu Sözleşmesi eki “Evlenme Ehliyet Belgesi" temin edilebilir.
Diğer taraftan, Sözleşmelere ilişkin tüm bilgi ve belge örneklerine Genel Müdürlüğümüz web sitesi olan www.nvi.gov.tr adresinden de ulaşılabilmektedir.
14-Yabancı bir ülkede evlendim. Evlilik belgemi nereden apostille ettirebilirim?
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansınca hazırlanan 12 nolu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin eki olan apostille tasdik şerhi; La Haye'e üye devletlerin yerel makamları tarafından bizzat belgenin aslına veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konur. Apostille tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
Apostille tasdikli belge, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilip işleme alınır.
15-Yabancı bir ülkede evlendim. Söz konusu ülke Apostille Sözleşmesine üye midir?
Üyeolan ve sonradan katılan ülkelerin listesine La Haye’in resmi sitesi olan www.hcch.net adresinden ulaşılabilmektedir.


MUTLULUĞA GİDEN YOLDA SİZDEN İSTEDİKLERİMİZ

Evlenecek Çiftlerin;
* Müracaata birlikte gelmeleri
* Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri
* 4' er adet fotoğrafları
* Evlilik sağlık raporları: Aile hekiminizden alınır. ( Güzelbahçede oturanlar Sağlık raporu alınacak yer: Güzelbahçe Derya Sağlık Ocağı; Yalı Mahallesi Tel:234 25 23 Saat 09:00-11:00  arası kan tahlili için başvuru yapılır.)
* Çiftlerden birinin Güzelbahçe İlçesinde ikamet ediyor olması, şehir dışında oturan çiftlerin Evlenme  İzin Belgesi ile başvurmaları gerekmektedir.
* 18 yaşını doldurmamış çiftlerin anne babalarının muvafakatı gerektiğinden; Anne Babanın nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ile bizzat kendilerinin evlendirme dairemize başvurmaları (yaş konusuyla detaylı bilgiyi evlendirme memurluğumuzdan alınız)
* Boşanmış yada eşini kaybetmiş bayanlar kanunen 300 günü doldurmadıkça evlenme yapamadıklarından evlenmeyi gerçekleştirebilmeleri için Aile Mahkemelerine başvurarak 'İddet Müddetti Kaldırılması Kararı' almaları,
* Türk vatandaşı ile evlenecek olan yabancı uyruklu vatandaşların kendi ülkesinden Çok Dilli Bekarlık Belgesi ya da kendi ülkesinden aldığı bekarlık belgesini Türk Konsolosluğu' na türkçe çeviri yaptırarak onaylatması (ülkelere göre bekarlık belgeleri değiştiğinden detaylı bilgiyi evlendirme memurluğumuzdan alınız)
* Nikah esnasında nikah şahitlerinin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları ve T.C. Kimlik Numaralarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
* 1 hafta sonra Nüfus Müdürlüğünden Kimlikler Yenilenir.

Not: Her evrak 6 ay geçerlidir.

Evlendirme Memurluğu Telefonları: (0232) 234 20 20 – 210/212 dahili


2017 YILI NİKAH ÜCRETLERİ

Belediyede Oda Nikahı Ücreti : 86,00 TL
Güzelbahçe İlçe Sınırları İçinde Kıyılan Nikah Ücreti: 208,50 TL
Güzelbahçe İlçe Sınırları Dışında Kıyılan Nikah Ücreti: 333,50 TL
İzin Belgesi İle Gelen Çiftlerin Nikah Ücreti: 383,50 TL
Belediye Nikah Salonu Ücreti : 100,00 TL

İlçemiz Hakkında

Güzelbahçe, İzmir Merkezi'ne 24 kilometre uzaklıkta, 27 Doğu Boylam, 38 Kuzey Enlemi üzerindedir.

Site İçi Arama